Algemene voorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden 2019 Hunter salespromotion

gevestigd en kantoorhoudend te Etten-Leur KvK Breda 75463539

 

 1. ALGEMEEN
  1. Alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door deze voorwaarden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
  2. Onder “de wederpartij” wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon, die met Hunter salespromotion een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten.

 

 1. AANBIEDINGEN
  1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden.
  2. Onbedrukte monsters kunnen binnen 14 dagen franco worden teruggezonden mits onbeschadigd en in de originele verpakking.
  3. Het doen van een aanbiedingen verplicht Hunter salespromotion niet tot acceptatie van een order. Niet-acceptatie wordt binnen 14 dagen aan de wederpartij ter kennis gebracht.
  4. Hunter salespromotion behoud zich uitdrukkelijk het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel vooruitbetaling te eisen.

 

 1. OVEREENKOMST
  1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met Hunter salespromotion pas tot stand nadat wij een opdracht schriftelijk hebben bevestigd, waarbij de inhoud en datum van de bevestiging bepalend is.
  2. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen zijn pas dan bindend nadat deze door Hunter salespromotion schriftelijk zijn bevestigd.
  3. Hunter salespromotion behoud zich het recht voor van de wederpartij zekerheid van betaling te eisen alvorens te leveren.
  4. Hunter salespromotion kan, indien noodzakelijk en/of wenselijk voor een juiste uitvoering van de opdracht derden inschakelen. De kosten hier van worden doorberekend conform offerte.
  5. De wederpartij dient Hunter salespromotion tijdig alle informatie en bescheiden te verschaffen welke noodzakelijk is voor uitvoering van de overeenkomst.

 

 1. PRIJZEN
  1. Tenzij anders vermeld zijn al onze prijzen exclusief: lever- en transportkosten, B.TW., invoerrechten, belastingen, heffingen en rechten, verpakkingskosten en verzekering.
  2. Ingeval van verhoging van een of meer kostprijsfactoren zijn wij gerechtigd de orderprijs te verhogen.

 

 1. ANNULERING
  1. Annulering van een overeenkomst geeft Hunter salespromotion het recht 20% van de orderprijs (incl. B.T.W.) als annuleringskosten in rekening te brengen, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst.

 

 1. LEVERING
  1. Vanaf het moment van aangaan van de overeenkomst is het gekochte voor risico van de wederpartij. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af magazijn. Franco levering geschiedt uitsluitend indien schriftelijk overeengekomen.
  2. Als tijdstip van levering geldt het moment waarop het gekochte in ons magazijn gereed staat.
  3. De wederpartij is verplicht al het geleverde en de verpakking onmiddellijk na levering op tekorten, gebreken en/of beschadigingen te controleren.
  4. Indien tekorten, gebreken en/of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking niet binnen 24 uur na levering schriftelijk aan Hunter salespromotion zijn gemeld wordt hetgeen geleverd is geacht te zijn goedgekeurd en worden reclames dienaangaande niet meer in behandeling genomen.
  5. Hunter salespromotion is gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke naar rato kan worden gefactureerd.
  6. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is iedere opgave van de levertijd bij benadering. Hunter salespromotion is gerechtigd te leveren vóór de bevestigde leverdatum.
  7. Opgegeven hoeveelheden zijn bij benadering, Hunter salespromotion is niet aansprakelijk voor afwijkingen van + of – 10 % van de opgegeven hoeveelheid.
  8. Wanneer de zaken na het verstrijken van de levertijd door de wederpartij niet zijn afgenomen, blijven deze ter beschikking van de wederpartij opgeslagen voor rekening en risico van de wederpartij.

 

 1. TRANSPORT/RISICO
  1. Wijze van transport, verzending, verpakking e.d. tenzij anders schriftelijk overeengekomen door Hunter salespromotion bepaald. Alle risico voor transport inclusief schuld en/of nalatigheid van de vervoerder zijn voor risico van wederpartij.
  2. Specifieke wensen van wederpartij met betrekking tot transport en verzending worden slechts dan in behandeling genomen indien wederpartij heeft verklaard de meerkosten te zullen dragen.
  3. Hunter salespromotion is gerechtigd voor duurzame verpakkingsmaterialen een vergoeding in rekening te brengen, welke op de factuur zal worden vermeld.

 

 1. OVERMACHT
  1. Onder “overmacht” wordt verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorziene omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door Hunter salespromotie kan worden verlangd.
  2. Indien naar oordeel van Hunter salespromotion de overmacht situatie van tijdelijke aard is, heeft zij het recht uitvoering van de overeenkomst op te schorten, totdat de omstandigheden die de overmacht opleveren zich niet langer voordoen.
  3. Is naar oordeel van Hunter salespromotion de overmacht situatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden kosten en gevolgen.
  4. Hunter salespromotie is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, vóórdat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.

 

 1. INTELLECTUELE EIGENDOM
  1. Wederpartij garandeert Hunter salespromotion te allen tijde dat het gebruik van door wederpartij verstrekte gegevens of anderszins, op geen enkele wijze in strijd zijn met wettelijke voorschriften of beschermde rechten van derden.
  2. Verder vrijwaart zij ons volledig voor alle directe en indirecte gevolgen van aanspraken welke derden jegens ons geldend zouden mogen maken uit hoofde van schending van deze garantie.

 

 1. AANSPRAKELIJKHEID
  1. Hunter salespromotion sluit iedere aansprakelijkheid direct en indirect uit, voor zover die niet dwingend in de wet geregeld is.
  2. De aansprakelijkheid van Hunter salespromotion is beperkt tot maximaal 50% van het orderbedrag.
  3. Behoudens het algemeen geldende recht is Hunter salespromotion niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, aan roerende of onroerende zaken en personen, zowel bij de wederpartij als bij derden.
  4. Hunter salespromotion aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor schade, ontstaan of veroorzaakt door het gebruik van het geleverde of door de ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de wederpartij het heeft aangeschaft.
  5. Door het enkel in ontvangst nemen van de geleverde zaken door of namens de wederpartij, is Hunter salespromotion gevrijwaard tegen alle aanspraken van wederpartij en/of van derden tot betaling van schadevergoeding, ongeacht of de schade is ontstaan ten gevolge van samenstelling en/of fabricagefouten dan wel door enigerlei andere oorzaak.

 

 1. RECLAMES
  1. Reclames worden door ons slechts in behandeling genomen indien deze Hunter salespromotion rechtstreeks en binnen uiterlijk 5 dagen na levering van de overeengekomen prestatie schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten.
  2. Reclames over facturen dienen uitsluitend schriftelijk te worden ingediend binnen 14 dagen na factuurdatum.
  3. Na het verstrijken van bovengenoemde termijnen wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door Hunter salespromotion in behandeling genomen.
  4. Indien de reclame door Hunter salespromotion gegrond wordt bevonden, is Hunter salespromotion uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen prestatie te leveren.
  5. Slechts indien en voor zover de reclame door Hunter salespromotion gegrond bevonden wordt schort dit de betalingsverplichting van de wederpartij op, tot het moment waarop de reclame is afgewikkeld.
  6. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na vooraf gaande schriftelijke toestemming van Hunter salespromotion, onder door Hunter salespromotion te bepalen voorwaarden.

 

 1. GARANTIE
  1. Met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen, verleent Hunter salespromotion gedurende een nader schriftelijk overeen te komen periode garantie op de geleverde producten. Deze garantie beperkt zich tot de zich voordoende fabrieksfouten en omvat dus geen storingen die hun oorzaak hebben in aan enige vorm van slijtage of verbruik onderhevige onderdelen van het geleverde.
  2. Op van derden betrokken onderdelen of bijvoegingen wordt door Hunter salespromotion nimmer langer garantie verleend, dan deze derde leverancier aan Hunter salespromotion is verleent.
  3. Iedere vorm garantie vervalt, indien door de wederpartij en/of door hem ingeschakelde derden, op ondeskundige wijze gebruik gemaakt is/wordt van het geleverde.
  4. De garantie vervalt eveneens, indien door de wederpartij en/of door haar ingeschakelde derden werkzaamheden of wijzigingen aan het geleverde worden uitgevoerd.
  5. Vervangt Hunter salespromotion ter voldoening aan diens garantieverplichting onderdelen, dan worden de vrijkomende onderdelen ons eigendom.

 

 1. EIGENDOMSVOORBEHOUD
  1. Geleverde zaken blijven eigendom van Hunter salespromotion, tot het moment waarop al diens krachtens de overeenkomst verrichte en/of te verrichte leveranties en werkzaamheden, met inbegrip van rente en kosten door de wederpartij zijn betaald. Ingeval van surséance van betaling, faillissement, opschorting van betaling, liquidatie van de wederpartij, of overlijden wanneer de wederpartij een natuurlijk persoon is, is Hunter salespromotion gerechtigd de order zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren en het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te vorderen. Annulering en terugname laten het recht van Huntersalespromotion op vergoeding voor verlies of schade onverlet. In deze gevallen zal elke vordering van Hunter salespromotion op de wederpartij direct en volledig opeisbaar zijn.
  2. Zaken kunnen door de wederpartij in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, doch mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van een derde.
  3. Tot zekerheid voor correcte betaling van alle vorderingen van Hunter salespromotion, uit welken hoofde dan ook, verkrijgt Hunter salespromotion bovendien bezitloos pandrecht – door het ontstaan der vordering – op al die zaken waarin de door Hunter salespromotion geleverde zaken zijn verwerkt, dan wel waarvan zij deel uitmaken. De door wederpartij getekende opdracht en de daarop volgende schriftelijke acceptatie onzerzijds gelden als onderhandse akte als bedoeld in de Wet.

 

 1. BETALING
  1. Geleverde zaken blijven eigendom van Hunter salespromotion, tot het moment waarop al diens krachtens overeenkomst verrichte en/of nog te verrichte leveranties en werkzaamheden, met inbegrip van rente en kosten door de wederpartij zijn betaald.
  2. Alle door de wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door Hunter salespromotion gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.
  3. Ingeval de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen wordt gelegd, komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld, enige uit kracht der Wet of van deze condities op haar rustende verplichting niet nakomt, nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen, overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van haar bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van haar bedrijf, heeft Hunter salespromotion door het enkel plaatsgrijpen van een der opgemelde omstandigheden het recht, hetzij de overeenkomst te ontbinden, hetzij enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de door Hunter salespromotion verleende diensten, terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd ons recht op vergoeding van kosten, schaden en rente.

 

 1. RENTE EN KOSTEN
  1. Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van 3% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.
  2. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De gerechtelijke kosten omvatten mede alle feitelijke kosten van rechts- en procesbijstand tijdens een gerechtelijke procedure gemaakt, welke het liquidatietarief te boven gaan. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het met inbegrip van voornoemde rente door de wederpartij verschuldigde bedrag.

 

 1. TOEPASSELIJK RECHT
  1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten van Hunter salespromotion en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

 1. GESCHILLEN
  1. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de bevoegde burgerlijke rechter binnen wiens ambtsgebied onze woonplaats is gelegen, tenzij de kantonrechter bevoegd is.